Register in the suppliers database

Contact

Company data

Address

Contact person

Business Activities

Check products that are sold by your company

You can select multiple categories

Check all Uncheck all

Statements

 • Information obligation - read*

  Information on the administrators and on the rights of the person whose personal data are processed:

  According to art. 13 sec. 1 and sec. 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council from April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR), we would like to inform you that:

  1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników* kontrahenta.

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A (00-189 Warszawa) (dalej: „my” lub „Spółka”). Mogą Państwo się z nami skontaktować w następujący sposób:
   - przez e-mail: bok@provident.pl;
   - listownie na adres siedziby Spółki (adres wskazany powyżej);
   - telefonicznie: 600 400 150, 22 320 49 55 (koszt połączenia według taryfy operatora).

   Inspektor Ochrony Danych.
   Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą Państwo się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można skontaktować w następujący sposób:
   - przez email: iod@provident.pl;
   - listownie na adres siedziby Spółki (adres wskazany powyżej).

   Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
   Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach:
   - zawarcia stosunku umownego z nami, w tym negocjacji i komunikacji w związku z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej i podjęciem współpracy z Państwa pracodawcą, a naszym kontrahentem;
   - archiwalnych i dowodowych, w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

   Odbiorcy danych.
   W zależności od celu przetwarzania Państwa dane mogą być przekazywane:
   - podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki;
   - kancelariom prawnym w przypadku sporów wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z Państwa pracodawcą, a naszym kontrahentem.

   Źródło pochodzenia danych osobowych.
   Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa pracodawcy, będącego naszym kontrahentem.
   Państwa pracodawca przekazał nam następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu.

   Okres przetwarzania danych osobowych.
   Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie trwania umowy między nami, a Państwa pracodawcą, a także w okresie, w którym przysługują stronom umowy wynikające z niej roszczenia (okres przedawnienia roszczeń).

   Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą.
   Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
   Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ze Spółką lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

   * niezależnie od stosunku prawnego łączącego osoby fizyczne z pracodawcą, będącym kontrahentem Provident Polska S.A.
  2. Your personal data will be processed by the Administrator on the basis of the consent given by you solely for the purpose of ensuring that the offer is considered.
  3. As regards the data of the Suppliers, Contractors and Customers of the Administrator registered on the Procurement Platform https://provident.logintrade.net administratorem jest również Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Legnicka 57D, lokal B/J 54-203 Wrocław), KRS: 0000438056, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl powierzający przetwarzanie danych LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Polna 48 /11 00-644 Warszawa), KRS: 0000311815, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl.
  4. Your personal data will be processed by Logintrade S.A. and LT Serwis sp. z o.o. on the basis of your consent solely for the purpose of ensuring the performance of the tasks of the Procurement Platform.
  5. Your personal data are processed for the period necessary to perform the service.
  6. You have the right to access, rectify, erase or limit the processing or rectification of your personal data and the right to object to the processing, as well as to transfer the data.
  7. You have the right to withdraw your consent to the processing of personal data at any time. The exercise of the right of withdrawal shall not affect the processing carried out on the basis of the consent prior to the withdrawal.
  8. You may contact the Data Protection Inspector on data protection matters at the following e-mail address: iod@provident.pl.
  9. In matters related to data protection with regard to processing by Logintrade S.A. and LT Serwis sp. z o.o., you may contact the Logintrade S.A. Data Protection Inspector at the following e-mail address: ochronadanych@logintrade.com.pl.
  10. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority if, in your opinion, the processing of personal data violates the provisions of the EU regulation on personal data protection - the GDPR.
  11. You provide personal data voluntarily, but this is a prerequisite for the use of the Procurement Platform.
  12. We would like to inform you that the Administrator, Logintrade S.A. and LT Serwis sp. z o.o. do not envisage making the processed data available to any recipients of such data.
  13. The Controller does not allow the use of the services indicated in these Regulations anonymously or with the use of a pseudonym.
  14. Your personal data will not be processed automatically and will not be profiled.